LANSAREA DE CARTE. PATERICUL EGIPTEAN. AZI, LIBRĂRIA SOFIA, ORA 18.

Desăvîrşirea se porunceşte întregii existenţe creştine, nu doar unui aspect ei. Duh, sens, literă. De aceea era nevoie de o ediţie a Patericului în care armonia unitară a Cărţii Duhului să nu mai fie umbrită de nici un neajuns. Momentul duhovnicesc al apariţiei lui este ca o troiţă de lumină apărută la răscrucea dintre criza nihilistă a lumii şi intensitatea fără precedent a luptei duhovniceşti în care omul, cu puterile sufletului vlăguite, are nevoie de regăsirea isihiei, a dragostei frăţeşti, a esenţelor înaripate ale vieţii creştineşti. O carte acronică pentru ieşirea din orice fel de criză.
Patericul
Simplitatea contemplată naşte simplitatea formei, iar înălţimea sensului dă prin simpla atingere forţa transformatoare de suflet, precum este scris: Dumnezeu va da cuvînt celor ce vestesc cu putere multă”. Apoftegmele Părinţilor sînt cele mai simple şi totuşi cele mai multivalente forme literare ale scrierilor duhovniceşti. Formele simple sînt mărturia purităţii contemplării, şi sînt cel mai puternic antidot împotriva uitării care ucide sufletul.
Simplitatea este, în viaţa sfinţilor pustiei, mărturia unei totale şi sfinte întrepătrunderi a fiinţei umane cu lucrările Duhului Sfînt, prin care fiinţa lor zboară deasupra nemărginirii. Descătuşată de obiectele gîndirii precum trupul de cele ale doririi, desfătîndu-se de priveliştea mării de sensuri pure precum sufletul de pacea nepătimirii, se cuprinde de lumina taborică ce izvorăşte inimii unirea cu Dumnezeu după har. „Nu vă faceţi copii cu înţelegerile, ci cu răutatea fiţi prunci, iar cu înţelegerile faceţi-vă desăvîrşiţi”. Aşa cum sărăcia cu duhul nu este a nu avea duhul, ci a nu avea ceva fără-de-Duhul, simplitatea nu este opusă felurimii, ci este sursa ei transcendentă şi fără-de-început. De aceea, lucrarea contemplaţiei nu porneşte de la simplitatea minţii, ci ajunge la ea, ca la o culme a plinătăţii Vieţii din al cărei prisos grăieşte. Dacă puterea cuvîntătoare suie de la felurit la simplu, ne-voinţa pogoară voia de sine către împlinirea smereniei – lepădarea-de-sine – felurind fapta minunată, căci pentru a se pătrunde de simplitate şi fapta are trebuinţă a se „boteza” cu apele Duhului, ca să primească puterea mărturisirii. Astfel Patericul este o tîlcuire a Evangheliei atît pentru contemplaţie cît şi pentru făptuire.
Deasupra apelor gîndirii Duhul se poartă, deschizînd raiul cu preţul unei clipe de sinceritate şi omului modern, acest tîlhar răstignit pe crucea unei lumii atee şi grăbit în toate. Cu un singur cuvînt (ca de pildă: “Toată viaţa omului o zi este la cei ce ard de dor”), Bătrînii pustiei, departe de cele ce se trec şi întru cele ce în veşnicie se petrec, de peste veacuri şi totuşi atît de aici şi acum, deveniţi cuvinte ale Vieţii, şi duhuri sfinţitoare, şi Tatălui fii, vin să închipuie înnoit şi sfînt pe cei ce se împărtăşesc prin ei de Cel pururea Acelaşi, Iubitor şi Simplu.
Completat cu acrivie după originalul elin, după cele mai exigente ediţii şi mai valoroase manuscrise, Patericul egyptean editat la Mănăstirea Petru Vodă şi apărut la Editura Sofia în ultimele zile ale anului 2011 se dăruieşte cerului şi pămîntului romînesc prin traducerea (din 1828) unui sfînt părinte, Cuviosul Pafnutie Dascălul de la mănăstirea Neamţ, ucenic al Sfîntului Paisie, în cea mai frumoasă formă a limbii române, într-un moment în care continuarea ostenelii duhovniceşti începute de Sfîntul Paisie este de mare trebuinţă, şi în care textele sfinte arareori mai văd lumina tiparului fără a fi filtrate de duhul lumesc.
[Iar spre o şi mai desăvîrşită bucurie şi folos duhovnicesc, monahi iubitori de sfinţi l-au împodobit şi cu icoane scrise şi pictate, păstrînd acelaşi duh ascetic, şi armonizîndu-se într-un mozaic unitar şi luminos, ca nimic să nu lipsească cinstirii cuvenite sfinţilor. Mulţi dintre ei au astfel, alături de apoftegme, adnotate filologico-istoric şi lămurind întregul lor, o „Viaţă” şi o icoană, toate cu buna mireasmă a prea-iubitei pustii atît de roditoare de fii duhovniceşti, precum este scris: „Bucură-te, cea stearpă, ceea ce nu naşti, izbucneşte şi strigă, ceea ce n-ai durerile naşterii, că mulţi-s fiii celei pustii, mai mulţi decît ai celei ce are bărbat!” , ca o mireasă fără-de-prihană în toate – dogma curată, compoziţia iconică a colecţiei, acurateţea traducerii, synaxarul, icoana byzantină. Ca o icoană a istoriei Patericului în istoria mîntuirii, „Postfaţa” oferă cea mai pătrunzătoare şi mai bine informată viziune tipărită pînă acum asupra acestui subiect, după cuvîntul Domnului: „Cărturarul care se învaţă întru împărăţia Cerurilor, asemenea este omului stăpîn al casei, care scoate din vistieria sa noi şi vechi.”
Munca de restaurare a icoanei lumii este a fiecărui ortodox, ca parte a Trupului lui Hristos, dar a monahului mai cu seamă, ca „înger al Lui care face voia Lui şi aude glasul cuvintelor Lui”, iar partea cea bună, care nu se va lua de la suflet, este restaurarea icoanei cuvîntului duhovnicesc prin trupul înviat al „cuvintelor Domnului, cuvinte curate, curăţite de pămînt, lămurite de şapte ori”.
Patericul este mărgăritarul pe care cel înţelept luîndu-l va să ajungă în Împărăţia Cerurilor.
           
 Preluat de la DOXOLOGIA
r. Neonila, M-rea Paltin, Neamţ

CARTEA ANULUI- PATERICUL EGYPTEAN

Inainte de a da cuvântul recenziei maicii Neonila, doresc să salut apariţia unei noi ediţii a Patericului Egiptean, sub îngrijirea obştii de la Mănăstirea Petru-Vodă şi cu binecuvântarea părintelui Iustin Pârvu. Personal trebuie să vă mărturisesc că sunt îndrăgostită de această carte pe care am descoperit-o prin 1995. Era o carte groasă, cu hărtie aproape cafenie, scria pe ea ,,Pateric,, şi avea grafica de Horia Bernea. Secretul prin care cartea înfruntă de 1600 de ani timpul, generaţiile şi marea lumii este tocmai sinceritatea şi pasiunea cu care personajele principale, monahi şi sihaştri din pustia Egiptului secolului al IV-lea, înfruntă lumea pentru Hristos. Din viaţa fiecăruia rămâne cel mult o apoftegmă, adică o concluzie mai mult personală decât generală, mai mult şoptită decât încredinţată, o faptă ca o taină, o cană cu apă rece întinsă discret unui om însetat. Şi minunea este că în această taină transmisă din generaţie în generaţie, fiecare se poate regăsi. Am chiar o întâmplare legată de Pateric. Cu ani în urmă, blocul în care locuiam era aproape asaltat de sectanţii care băteau pe la uşi împrăştiind reviste.La un moment dat când au bătut din nou la uşa mea, deranjată de faptul că trebuia mereau să îi refuz, le-am dat Patericul în locul revistei, cerându-le să mi-l restituie după ce îl citesc. Peste câteva săptâmâni, doamna căruia il dădusem a venit singură (de obicei merg câte două) mi-a restituit cartea, aproape fără cuvinte, privindu-mă cu nişte ochi cam speriaţi. De atunci nu mi-au mai bătut niciodată la uşă şi nici nu mi-au mai lăsat revistele lor. Duhovnicul m-a certat puţin că am făcut aşa ceva, dar şocul produs de Pateric a funcţionat. Chiar şi în cazul sectanţilor. Realitatea este că Patericul Egiptean şochează prin francheţe şi simplitate. Este ca o întâlnire de gradul zero cu un monah din pustia Egiptului care, din senin şi fără multe cuvinte, îţi trânteşte pe nepusă masă şi fără să îi ceri o întâmplare stânjenitoare în care te regăseşti, un sfat de care aveai nevoie, o soluţie de care erai convins că nu există, o dovadă de iubire imensă care te emoţionează până la lacrimi.Recenzie: Patericul egiptean, editat la Manastirea Petru Voda Desavirsirea se porunceste intregii existente crestine, nu doar unui aspect ei. Duh, sens, litera. De aceea era nevoie de o editie a Patericului in care armonia unitara a Cartii Duhului sa nu mai fie umbrita de nici un neajuns. Momentul duhovnicesc al aparitiei lui este ca o troita de lumina aparuta la rascrucea dintre criza nihilista a lumii si intensitatea fara precedent a luptei duhovnicesti in care omul, cu puterile sufletului vlaguite, are nevoie de regasirea isihiei, a dragostei fratesti, a esentelor inaripate ale vietii crestinesti. O carte acronica pentru iesirea din orice fel de criza. Simplitatea contemplata naste simplitatea formei, iar inaltimea sensului da prin simpla atingere forta transformatoare de suflet, precum este scris: “Dumnezeu va da cuvint celor ce vestesc cu putere multa”. Apoftegmele Parintilor sint cele mai simple si totusi cele mai multivalente forme literare ale scrierilor duhovnicesti. Formele simple sint marturia puritatii contemplarii, si sint cel mai puternic antidot impotriva uitarii care ucide sufletul. Simplitatea este, in viata sfintilor pustiei, marturia unei totale si sfinte intrepatrunderi a fiintei umane cu lucrarile Duhului Sfint, prin care fiinta lor zboara deasupra nemarginirii. Descatusata de obiectele gindirii precum trupul de cele ale doririi, desfatindu-se de privelistea marii de sensuri pure precum sufletul de pacea nepatimirii, se cuprinde de lumina taborica ce izvoraste inimii unirea cu Dumnezeu dupa har. „Nu va faceti copii cu intelegerile, ci cu rautatea fiti prunci, iar cu intelegerile faceti-va desavirsiti”. Asa cum saracia cu duhul nu este a nu avea duhul, ci a nu avea ceva fara-de-Duhul, simplitatea nu este opusa felurimii, ci este sursa ei transcendenta si fara-de-inceput. De aceea, lucrarea contemplatiei nu porneste de la simplitatea mintii, ci ajunge la ea, ca la o culme a plinatatii Vietii din al carei prisos graieste. Daca puterea cuvintatoare suie de la felurit la simplu, ne-vointa pogoara voia de sine catre implinirea smereniei – lepadarea-de-sine – felurind fapta minunata, caci pentru a se patrunde de simplitate si fapta are trebuinta a se „boteza” cu apele Duhului, ca sa primeasca puterea marturisirii. Astfel Patericul este o tilcuire a Evangheliei atit pentru contemplatie cit si pentru faptuire. Continuare la APOLOGETICUM