SESIUNEA NATIONALA DE RAPOARTE ARHEOLOGICE

In zilele de 28-29 mai 2010 va avea loc a XLIV-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice organizata in acest an la Suceava in cadrul Muzeului National al Bucovinei. Cele peste 100 de rapoarte arheologice sunt grupate pe patru sectiuni. Redau mai jos SECTIUNEA CIVILIZATIE MEDIEVALA.

2010
SECÞIUNEA a IV-a
CIVILIZAÞIE MEDIEVALÃ
Moderatori: Dana Mihai, Oana Damian

Suceava, 28-29 mai, 2010

1. Octav Negrea, Nicolae ªerban, Alin Frînculeasa – Cercetãri arheologice
preventive în aSezarea de sec. VI-VII d.H. de la Belciug, jud. Prahova –
autostrada Bucuresti-Ploiesti.

2. Ionel Cândea, Costin Croitoru – Cercetãrile arheologice în vatra medievalã a
oraºului Brãila.

3. Cristian Aurel Roman, Felix Marcu, Paul Pupezã, Rãzvan Mateescu, Nagy
Szabolcs – Descoperiri din epoca migraþiilor de la Luna (jud. Cluj) – Cercetãri
arheologice preventive pe Autostrada Braºov-Borº, Luna-Nod Autostradã.

4. Gabriel Custurea, Cristina Talmaþchi, Aurel Mototolea – Oltina „Capul Dealului”
– 2009. Sectorul „B”.

5. Spiridon Cristocea, Marius Pãduraru – Cercetãri arheologice la biserica schitului
Bascovele, jud. Argeº, ctitoria lui ªerban Cantacuzino, mare comis, din 1695.

6. Ioan Criºan – Cimitirul satului medieval Rãdvani. Campania de sãpãturi 2009.

7. Dana Mihai – Muzeul de sit de la Oraºul de Floci – o provocare.

8. Ruxandra Alaiba – Banca Garã – ªapte case, judeþul Vaslui. Raport definitiv de
cercetare arheologicã II. Secolele VII-XIII.

9. Emilia Corbu – Asezarea medievalã timpurie de la Vlãdeni – Popina
Blagodeasca (sec. IX-XI).

10. Gheorghe Matei – Orasul de Floci, com. Giurgeni, jud. Ialomiþa. Campania de
cercetãri arheologice 2009.

11. Nina Grigore, Penes Marinela – Cercetãrile arheologice de la Gherghiþa
(punctul „La ªcoalã”, jud. Prahova).

12. Bogdan Ciupercã – Cercetãri arheologice în curtea domneascã de la Târgºoru
Vechi.

13. Bogdan Ciupercã, Alin Anton – Cercetãri arheologice desfãºurate la Sicrita,
com. Râfov, jud. Prahova (sec. III-IV p. Chr.).

14. Mihai Cristian Cãstãian – Ardeu-„Cetãþuie” – descoperiri arheologice postromane
ºi medievale.

15. Irina Ene, Anca Pãunescu, Gheorghe Matei, Dana Mihai – Cercetãri arheologice
în vatra Oraºului de Floci (Piua Petri) com. Giurgeni, jud. Ialomiþa. Campaniile
din anii 2008-2009.

16. Paul Damian, Alexandru Cãtãlin Lazãr, Sorin Oanþã-Marghitu, Ovidiu Þenþea,
Corina Borº, Ionuþ Bocan, Alexandru Ciornei, Sorin Cleºiu, Emil Dumitraºcu, Irina
Ene, Ioana Grigore, Cãtãlina Neagu, Alexandru Mircea Raþiu, Alis ªtefãnescu,
Decebal Vleja, Eduard Silviu Ene, Constantin Haitã, Gabriel Vasile – Cercetãri
arheologice preventive pe traseul autostrãzii A 3. Necropola medievalã de la
Creþuleasca (comuna ªtefãneºtii de Jos, jud. Ilfov).

17. Florin Hãu, Stefan Dejan, Eduard Setnic, Daniel Ciucãlãu – Cercetãrile
arheologice cu caracter preventiv de la Botoºani zona Centrului vechi.
18. Oana Damian, Andra Samson – Cercetãrile arheologice din cetatea bizantinã de
la Nufãru.

19. D. Pârvulescu, D. Mãgureanu, M. Vintilã – Descoperiri din secolul al III-lea p.
Chr. din aºezarea de la „Strãuleºti luncã“, Bucureºti, 2009.

20. Gh. Mãnucu-Adameºteanu, A. Mãgureanu, A. Boroneanþ, M. Toderaº, E. Gáll,
R. Popescu, E. Gavrilã, Th. Ignat – Cercetãrile arheologice din centrul istoric al
Bucureºtilor.

21. Soós Zoltán – Cercetãri arheologice la biserica Unitarianã din Sânvasi, date
noi referitoare la organizarea bisericeascã din Transilvania secolelor 12-14.

22. Petricã Florin Gabriel – Sondajele arheologice de la mãnãstirea Viforâta, jud.
Dâmboviþa.

1 thought on “SESIUNEA NATIONALA DE RAPOARTE ARHEOLOGICE

Leave a Reply

Your email address will not be published.